turkšti

turkšti
tur̃kšti, tur̃škia (-čia), tur̃škė (-tė) J.Jabl, Rtr, 162, , NdŽ, ; Kos121, I 1. intr., tr. Vlkv, Br, Vl, Skr, Rm, Grž, Jnšk, Ssk snapu vandenyje ieškoti maisto, naršyti (ppr. išleidžiant tam tikrą garsą): Antys turškia į vandenį snapą įkišusios J. Antis, parkišus mauran galvą, tur̃škia Š. Antys prilesa, prilesa, o paskui eina į balą tur̃kšt Žvr. Antys vandenį tur̃škia Vlkj. Antys valkoj tur̃škia Kp. Antės tur̃škia liūge galu seklyčios Sml. Jos (gervės) mėgsta kapstytis dumble ir turškia panašiai kaip antys, ieškodamos gardesnio kąsnio T.Ivan. Po maurus antys turkšdamos braidžiojo A.Vaičiul. Tvenkinyje nardė, turškė tamsiaplaukiai ančiukai, ant kranto žolėje čiaužiojo geltoni žąsiukai . Viena ančiukė balutė[je] turškė, šuniuks sudžiūvęs pašiūrė[je] urzgė LTR(Jnk). ^ Gyva būdama po vandenį turškiau, numirus visims pakaušius kutenau (žąsies plunksnų pagalvis) LTR(Grk). | refl. NdŽ, 1, Brs, Slnt, Sml, Zr: Antės tur̃škas pelkė[je] Lkv. Suvariau ančiukus prūdelin, lei tur̃škias Ps. Žąsiukai tur̃škias ir tur̃škias visą dieną po molbestį Jnš. Ot čia antys tur̃škias, plukdos apsuku . Vandens lovyje turškėsi ančiukai LzP. [Ežere] nardo ir turškiasi šimtai laukinių ančių ir keletas gulbių A.Vencl. | Mačiau andai, kai buvau su marčia turguje, – silkėm nugaras gnaibo, turškiasi po rasalą kaip antis M.Katil. 2. intr. Sd pliuškenti, taškyti vandenį (ppr. žaidžiant, maudantis, prausiantis, skalbiant), turlyti: Tur̃škia kaip antis balo[je] Pžrl. | refl. Sd, Plt, Rd: Tur̃škas vaikai po [v]andenį kaip antės po prūdą Krš. Vaikams tik tur̃kšties, taškyties Krš. Vaikai tur̃škiasi po marką, nė valgyt neina Sml. Ot ilgai tur̃kščias! Vb. Tur̃škias kaip antis po vandenį Srv. Ką tu par cielą dieną turškýs su tais keliais škurliais! Šll. Merginos – tik labiau pakrašty tūpčiojo, turškėsi kaip antys ir klegėjo J.Paukš. Varlės kurkia, tur̃škiasi Plv. 3. žr. turkti 1: Gūžtoje zylė tupi tvirtai, o trukdoma spurdena sparnais ir turškia . Turkutis vakare turkščia Vvs. Kas tavi išmokė taip bjauriai tur̃kšti?! Up. 4. tr. Č prk. kalbėti, plepėti: Ko čia turškì niekus?! Vkš. Lepteliu kaip boba, kuriai niežti liežuvis turkšti ką nors apie save – tinka tai ar netinka .refl. paslapčiomis kalbėtis, kuždėtis, šnibždėtis: Tur̃škiasi tur̃škiasi, o veseilios kap nėr, tep nėr Vrb. 5. refl. ilgai ką dirbti, krapštytis: Ta mergelka par dienas tur̃škas bakavo[je] Kv. 6. tr. I prk. mušti. \ turkšti; atiturkšti; įturkšti; išturkšti; nuturkšti; paturkšti; prasiturkšti; priturkšti; suturkšti; užturkšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • turksti — tur̃ksti, tur̃skia, tur̃skė 1. žr. turkti 1. ║ ^ Žarna tur̃skia, tai nekrutėsi (nedirbsi) Švnč. 2. žr. turkti 7: Piemenys jau tur̃skia, tuojau atbėgs ir kiaulės Ck. 3. intr. įkalbinėti, įtikinėti: Svotas tur̃skia mergai, kad geras jaunikis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turkšti — tur̃kšti vksm. Ántys ežerè tur̃škia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išturkšti — ištur̃kšti, ištur̃škia (ìšturškia), ìšturškė 1. tr. DŽ1, KŽ snapu išmaišyti, sudrumsti, išturlyti (vandenį): Žąsų, ančių ìšturkštas vanduo Š. ║ turškiant išrinkti, išlesti: Antis, žąsis, įkišusi snapą į vandenį, ištur̃škia grūdus, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliūroti — pliū̃roti, oja, ojo, pliūroti, oja, ojo šnek. 1. intr. taškytis, turkšti: Žąsys, antys, tuo supuolusios į klaną, prūdą, pradeda pliūroti, t. y. turkšti J. | refl.: Pas kūtę antis pliūrojas po [v]andenį Mžk. Ateis į prūdelį i pliū̃rosias, ir neis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turkti — tur̃kti, ia, ė FrnW 1. intr. DŽ, NdŽ, Ob, Švn, Smal, Rod leisti kokį garsą (kvarkti, čirkšti, murkti ir pan.): Varlės tur̃kia DŽ1. Turkliai pavasarį tur̃kia Sn. Toli girdėt, kap anas (turkutis) tur̃kia Btrm. Turtukas kai pradeda tur̃kt, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turlyti — 1 tur̃lyti, ija, ijo 1. intr. DŽ, NdŽ, Sv, Šmn, Tr, Kkl, Trgn snapu vandenyje, skystime naršyti (ppr. ieškant maisto), turkšti: Antys tur̃lija, t. y. varlių ieško po purvynus J. Antys ėmė turkšti, tur̃lyti BŽ163. Anies (ančiukai) pardien turlija… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turškimas — turškìmas sm. (2), turškìmos ind. 1. → turkšti 1: Negaliu klausytis to [ančių] turškìmo Ssk. Koks te ančių turškìmas, net visas prūdas ūžia! Ps. 2. refl. → turkšti 5 (refl.): Tas turškìmos mergų, an kambario i nepriema Rdn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turšti — tur̃šti, ia, ė Rtr, DŽ, FrnW žr. turkšti: 1. G118, NdŽ, KŽ, Vdžg Antinas su antimis tur̃šia purvynuose JI22. Išnešk ančiukus į prūdą i tetur̃šie Užv. Antės vandenį tur̃ša – būs lytaus Skd. | refl. Š, NdŽ, KŽ, Dkš, Žvr, Krkl, Vdk, Rs: Ančiukai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiturkšti — atitur̃kšti, atitur̃škia, atìturškė intr. burzgiant atvažiuoti: Užgirdo kumelė – atatur̃škia tanabilius, kad pasleidė, tiek ir mačiau Mlt. turkšti; atiturkšti; įturkšti; išturkšti; nuturkšti; paturkšti; prasiturkšti; priturkšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liurlotis — liur̃lotis, ojasi, ojosi 1. braidyti, taškytis po vandenį: Prilijo pelkę, vaikai ir liur̃lojas KlvrŽ. 2. turkšti, turlyti: Antys kiauras dienas laidare liur̃lojas KlvrŽ. 3. prk. ką nors prastai dirbti, terliotis: Ko čia liurlojys, kaip miego… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”